รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย สาย 2 รอบ รอบแรก ฮีท .None
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
นครศรีธรรมราช
3
 
   
 
ครึ่งแรก
อริษา ไกรนรา 24'
ชฎานุช ตันติภาธร 9'

ครึ่งหลัง
สุดารัตน์ สำหนาว 58'

Remark :
15
จณิษา  ชื่นอารมณ์
นครศรีธรรมราช
11
นฤพร  แก้วคูณ
นครศรีธรรมราช
18
ธิดารัตน์  เพิ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
14
ชฎานุช  ตันติภาธร
นครศรีธรรมราช
10
อริษา  ไกรนรา
นครศรีธรรมราช
4
ตรีสรา  เกตกาญจน์
นครศรีธรรมราช
17
เมจิรา  ถนอมสิน
นครศรีธรรมราช
8
จิรภาพร  ดำหาย
นครศรีธรรมราช
9
สุดารัตน์  สำหนาว
นครศรีธรรมราช
5
ขวัญนภา  ทำการเหมาะ
นครศรีธรรมราช
16
นริศรา  ใจชื่อสัตย์
นครศรีธรรมราช
7
สุภาวดี  คีรีวงค์
นครศรีธรรมราช
1
รวิสรา  พืชผล
นครศรีธรรมราช
12
สุพัสตรา  แซ่ด่าน
นครศรีธรรมราช
3
กรกนก  ทองเกิด
นครศรีธรรมราช
2
สตกมล  จันทร์ลำภู
นครศรีธรรมราช
6
อทิตยา  ทองหีด
นครศรีธรรมราช
13
อัยดา  เปี่ยมยา
นครศรีธรรมราช
   
 
0
สุพรรณบุรี
 
   
 
ครึ่งแรก

ครึ่งหลัง

Remark :
14
สุธิดา  บุญเอี่ยม
สุพรรณบุรี
1
มนัสนันท์  ทับทิมศรี
สุพรรณบุรี
16
ปิยฉัตร  คงถิ่น
สุพรรณบุรี
15
ปิยะพร  คงถิ่น
สุพรรณบุรี
7
ธันย์ชนก  สุภาพ
สุพรรณบุรี
4
กุลธิดา  โสภาพรม
สุพรรณบุรี
12
ธัญชนก  พาหะ
สุพรรณบุรี
13
ศิโรรัตน์  ชุมศรี
สุพรรณบุรี
5
จอมขวัญ  ฟุ้งฤกษ์เพ็ง
สุพรรณบุรี
10
กนกกาญจน์  ทองสุข
สุพรรณบุรี
8
ชลธิชา  สุวิโร
สุพรรณบุรี
9
วรรณนิสา  หมวดผา
สุพรรณบุรี
2
อาทิตย์ธนาธร  บัวสองสี
สุพรรณบุรี
6
ดวงหทัย  ทับทิม
สุพรรณบุรี
3
หทัยภัทร  ทับทิม
สุพรรณบุรี
18
สุชานาฎ  นาคฬหม่
สุพรรณบุรี
17
ชฎาธาร  ราชัย
สุพรรณบุรี
11
หงษ์ตะวัน  ไชยนาเคนทร์
สุพรรณบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม